Disclaimer SeatZac BV

De besloten vennootschap SeatZac BV biedt de grootst mogelijke zorg aan de veiligheid en betrouwbaarheid van haar producten. Een productiefout kan echter altijd voor komen.

SeatZac BV, de besloten vennootschap diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer, zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht als gevolg van productiefout(en) of gebruik van de SeatZac in strijd met onderstaande gebruiksvoorschriften.

Tevens is SeatZac BV niet aansprakelijk voor enige indirecte schade de gebruiker van de SeatZac of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, en immateriële schade.

SeatZac BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens SeatZac BV in brochures, reclamefolders of op hun websites, dan wel websites van vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners.

Oneigenlijk gebruik van de SeatZac kan anderen (letsel)schade toebrengen, en kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de SeatZac.

Voor een veilig gebruik van de SeatZac, wordt u geadviseerd om:

– Niet op de SeatZac te springen.
– De SeatZac niet bloot te stellen aan of te dicht plaatsen bij hittebronnen, zoals kachels of (open) vuur
– Voorzichtig te zijn met scherpe voorwerpen, scherpe kledingstukken.
– De SeatZac te laten gebruiken door kinderen vanaf 6 jaar.
– Niet met de SeatZac van objecten af of in objecten te springen, zoals glijbanen of zwembaden
– De SeatZac niet te belasten met meer dan 120 kilogram
– De SeatZac te gebruiken met het zitvlak als zitzijde

U zal SeatZacB.V. en diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de SeatZac, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

SeatZac B.V. heeft ten alle tijden het recht om:
– zonder voorafgaande aankondiging, naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan haar producten, waaronder begrepen de functionaliteit en het design;
– zonder voorafgaande aankondiging, naar eigen inzicht deze disclaimer te wijzigen.
Op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing, voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.